Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej

Historia

1912 - 1939     1939 - 1945     1945 - 1951     1968 - 1970     1989 - 2013


CeleCzym jest HPC?

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej jest regionalnym stowarzyszeniem dzieci i m?odzie?y polskiej mniejszo?ci narodowościowej. Jest samodzieln? organizacj? nale??c? do ?wiatowego ruchu skautowego.

Czym jest harcerstwo?

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej jest regionalnym stowarzyszeniem dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowościowej. Jest samodzielną organizacją należącą do światowego ruchu skautowego. Od ponad stu lat jest jednym z filarów patriotyzmu, wychowania i kształcenia młodych generacji na Zaolziu. HPC jest organizacją objętą honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Program

Program jest ?rodkiem, przy pomocy którego osi?gamy cele. Dlatego jest zaplanowany, przygotowany, wychowawczy, pozytywny i ?wiadomy. Aby by? skuteczny: jest atrakcyjny, ró?norodny, dynamiczny i aktualny stwarza warunki do samodzielności, komunikacji, przyja?ni umo?liwia rozwój indywidualny i rozwija sztuk? pracy w kolektywie uczy szacunku i tolerancji wobec odmienno?ci motywuje do aktywności spo?ecznej i ochrony ?rodowiska respektuje warto?ci moralne i wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim przesuwa granice mo?liwo?ci Program jest realizowany w gromadach zuchowych i dru?ynach harcerskich. Do podstaw nale?y cotygodniowa systematyczna praca na zbiórkach, uzupe?niana wycieczkami i atrakcyjnymi wyjazdami weekendowymi typu biwak, trekking, zimowisko, rajd itp. Punktem kulminacyjnym ca?orocznej pracy s? letnie kolonie zuchowe i obozy harcerskie trwaj?ce od 6 do 17 dni.